Adatvédelem

Tartalom

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATVÉDELEM

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak. Az adatkezelés célja:

az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül;

marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

A Vásárló azzal, hogy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a tetocentrum.hu adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a tetocentrum.hu, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője, és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban.

Az ÁSZF elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a tetocentrum.hu által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló törvény szerint garantált jogok megsértése esetén.

A tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint , amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: beszállítók, marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

A tetocentrum.hu weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, az oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

Szeretnénk vevőinket tájékozatatni arról, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében Európa szerte és minden szektorban felváltja a hatályos jogszabályokat.

Biztosítjuk vevőinket, hogy szigorúbb belső szabályzatot vezettünk be és a hatályos jogszabálynak megfelelően kezeljük és tároljuk a nálunk lévő személyes adatokat, azokat harmadik fél részére csak szállítási célból adjuk ki, hozzájárulás alapján. A www.tetocentrum.hu honlapot a Tetőcentrum Magyarország Kft. üzemelteti.

Milyen típusú személyes adatokat kezel a Tetőcentrum Magyarország Kft? A termékek kiszállításához és zsámlázáshoz szükséges adatokat, név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Mi jogosít fel minket az adatok kezelésére? Tartós szerződéses jogviszony esetén a szerződés részét képezi, hogy hírlevelet küldünk a partnereinknek, valamint hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez. Eseti rendelések esetén, avevő az ajánlatkéréssel és megrendeléssel a honlapon aktívan hozzájárul ahhoz, hogy adatait kezeljük, és a kiszállítást végző cég részére továbbítsuk. Helyszíni megrendelés esetén az árajálaton és a számlán feltüntetett tájékozattó szöveggel értesítjük, hogy a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelése történik.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat? Adótörvények alapján minimum 6 év. Számlák, megrendelések tárolásának tervezett időtartama a garanciális idők figyelembe vételével történik.

Milyen jogai vannak az adat alanyának? Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőt a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Hogyan érvényesítheti a jogait? E-mailben a penzugy@tetocentrum.hu címre, munkaügyi kérdésekben a kinga.szabados@tetocentrum.hu címre elküldve. Az adat alanyának igazolnia kell, hogy valóban ő az adatok alanya, sikeres beazonosítást követően élhet a jogaival. Törölni csak akkor tudjuk az adatait, amennyiben nincs az ügyfél nevén számla vagy eltelt az az idő, amennyit a törvények előírnak. Elektronikus hírlevélről, melyet a szerződéses partnereinknek küldünk, egyszerűen leiratkozhat bárki. Minden levél alján található leiratkozás gomb, azt megnyomva elvégezhető a művelet.

Az alábbiakban táblázatba foglalva megtalálhatja az adatvédelmi tájékoztatónk kivonatát:

Az adatkezelő kiléte, elérhetőségei:

Tetőcentrum Magyarország Kft.

113143518-2-08

Székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi u. 17.

telefon: 96/314-314, mobil: 30/959-2245

Telephely: 1201 Budapest, Helsinki út 63.

telefon: 1/283-9426, mobil: 30/529-2725

Ha van adatvédelmi tisztviselő az ő elérhetősége: -
A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja:

Cél - munkavállalói és vásárlói adatkezelés

Jogalap - szerződés, hozzájárulás

Jogos érdek alapján történő adatkezelés: -
Személyes adatok címzettjei:

Könyvelő

Üzemorvos

Ügyvéd

Beszállító

Szállító cégek

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás: Nem történik
Tájékoztatás a jogokról: Az adat alanya kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit:

Galambos Réta - penzugy@tetocentrum.hu

munkaügyi kérdésekkel kapcsolatban Szűcsné Szabados Kinga - kinga.szabados@tetocentrum.hu 

Hozzájárulsá visszavonásának módja:

E-mailben jelzett kérelem.

Hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomása

Az érintett személyes adatok kategóriái:

Személyes adat

Számlázási adat

Szállítási adat

Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

Adótörvények alapján minimum 6 év. Számlák, megrendelések tárolásának tervezett időtartama a garanciális idők figyelembe vételével történik.

Munkavállalók adatait a hatályos törvényeknek megfelelő ideig tároljuk

A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon: 1/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ven-e olyan személyes adat a rendszerünkben, amit kérésre törölhetünk.Ha nincs, akkor az adatvédelmi tájékoztatóban ezt rögzítsük. IGEN - NEM
Ha vannak jogilag és üzletileg törölhető adatok, akkor azok tárolása hol történik és hogyan tudjuk őket egyszerűen törölni:

Rendelés nélküli árajánlat kérések esetén.

Tárolás a vállalatirányítási rendszervben történik, kérés esetén töröljük

 

Kelt: Győr, 2018. május 25.

Szűcs Gábor

Szűcs Gábor ügyvezető

Tetőcentrum Magyarország Kft.